2011 Թվականի Եկեղեցական տոները

Գլխավոր տոները եւ հիշատակման օրերը

Տերունի Տոները մգացված են (BOLD)
Սեղմեք ամսանվան վրա ամսվա ողջ ցանկը տեսնելու համար

Հունվար

6 ՏՕՆ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵԻ ԱՍՏՈՒԱԾՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՀԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ:
13 Տօն Անուանակոչութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
15 Տօն Ծննդեան սրբոյն Յովհաննու Կարապետին

Փետրվար

14 Տեառնընդառաջ: Տօն քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի Տաճարն
19 Սրբոցն Սարգսի զօրավարին եւ որդւոյ նորա Մարտիրոսին եւ չորեքտասան զինաւորացն

Մարտ

1 Սրբոց Ղեւոնդեանց քահանայիցն
3 Սրբոց Վարդանանց զօրավարացն մերոց հազար երեսուն եւ վեց վկայիցն
6 Բուն Բարեկենդան

Ապրիլ

7 Աւետումն Ս. Աստուածածնի
9 Տօն է Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին: Մուտն ի Վիրապն
16 Յիշատակ Յարութեան Ղազարու
17 Ծաղկազարդ
24 Յարութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: ԶԱՏԻԿ
24 Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր

Մայիս

22 Տօն Երեւման Սրբոյ Խաչին

Հունիս

2 Համբարձումն Քրիստոսի
12 Հոգեգալուստ (Պենտեկոստէ« յիսներորդ օր ի Զատկէն):
20 Սրբոց կուսանացն Հռիփսիմեանց
21 Սրբոց կուսանացն Գայիանեանց
25 Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ելն ի Վիրապէն
26 Տօն Կաթուղիկէ Սրբոյ Էջմիածնի

Հուլիս

9 Գիւտ նշխարաց սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ
14 Սրբոց Թարգմանչացն մերոց` Սահակայ եւ Մեսրովբայ
31 Վարդավառ: Պայծառակերպութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Օգոստոս

13 Տօն է Շողակաթի Ս. Էջմիածնի, ըստ տեսլեան Սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին
14 ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԵՔ. ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ
23 Սրբոցն Յովակիմայ եւ Աննայի ծնողաց սրբուհւոյ Աստուածածնի եւ կանանցն` Իւղաբերից

Սեպտեմբեր

11 ԽԱՉՎԵՐԱՑ
24 Սրբոցն Գէորգայ քաջամարտիկ զօրավարին« Ադոկտոսի եւ Ռոմանոսի երգեցողին
25 Տօն է Վարագայ Սրբոյ Խաչին

Հոկտեմբեր

8 Սրբոց Թարգմանչաց վարդապետացն մերոց` Մեսրովբայ« Եղիշէի« Մովսիսի Քերթողին« Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային« Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն
23 Գիւտ Խաչի


Նոյեմբեր

5 Սրբոց Հրեշտակապետացն` Գաբրիէլի եւ Միքայէլի եւ ամենայն երկնային զօրացն
21 Ընծայումն Ս. Աստուածածնի երից ամաց ի Տաճարն: Բարեկենդան Յիսնակաց պահոց

Դեկտեմբեր

3 Սրբոց Առաքելոցն եւ առաջին լուսաւորչացն մերոց Թադէոսի եւ Բարդուղիմէոսի
9 Հղութիւն Սուրբ Աստուածածնի յԱննայէ
17 Սրբոցն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին« Մարուգէի ճգնաւորին եւ Մելիտոսի եպիսկոպոսին
24 Սրբոցն Դաւթի մարգարէին եւ Յակովբայ Տեառնեղբայր առաքելոյն
26 Սրբոյն Ստեփաննոսի Նախավկային եւ առաջին մարտիրոսին
27 Սրբոց առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի
29 Սրբոց Որդւոցն Որոտման` Յակովբայ առաքելոյն եւ Յովհաննու աւետարանչին: